Dojos

Okishikan

Greg Lindquist

Hanshi 10th Dan

Founder Zensekai Karate Kobujitsu Renmei. | Member USA Rengokai. Successor of Taika Seiyu Oyata.

Merriam, Kansas

Goeikan

Joe Krystofik

Kyoshi 8th Dan

Head instructor: Goeikan

Searcy, Arkansas

Oyakata Karate & Kobujitsu

Rocky Mountain Ryu Te

Grenn Wuenstel

Kyoshi 7th Dan

Head instructor:  
Rocky Mountain Ryu Te

Woodland Park, Colorado

Oyakata Karate & Kobujitsu

Shisa Lion Dojo

Manny Agosto

Renshi 6th Dan

Head instructor: Shisa Lion Dojo

Coral Springs, Florida

Oyakata Karate & Kobujitsu

Raleigh Karate & Kobudo

Adam Cave

Shihan 4th Dan

Head instructor: Raleigh Karate & Kobudo

Raleigh, North Carolina

(919) 272-5958

Oyakata Karate & Kobujitsu

Ninchokan

Angel Lemus

Head instructor: Ninchokan Kane'ohe, Hawai'i

808-554-0737

Oyakata Kobujitsu

Vice President Zentokukai Tode

Vice President Koshinkan Kojoryu

Admin Director USA Rengokai​

%d bloggers like this: