Dojos

Okishikan

Greg Lindquist, Hanshi 10th Dan

Founder Zensekai Karate Kobujitsu Renmei. | Member USA Rengokai

Okishikan, Merriam, Kansas

Rocky Mountain Ryute

Glenn Wuenstel, Kyoshi 7th Dan

Head instructor: Rocky Mountain Ryute

Woodland Park, Colorado

Oyata Karate & Kobujitsu

Shisa Lion Dojo

Manny Agosto, Renshi 6th Dan

Head instructor: Shisa Lion Dojo

Coral Springs, Florida

Oyata Karate & Kobujitsu

Raleigh Karate & Kobudo

Adam Cave, 4th Dan

Head instructor: Raleigh Karate & Kobudo

Raleigh, North Carolina

(919) 272-5958

Oyata Karate & Kobujitsu

Ninchokan

Angel Lemus

Head instructor: Ninchokan

Kane'ohe, Hawai'i

808-554-0737

Oyata Kobujitsu

Vice President Zentokukai Tode

Vice President Koshinkan Kojoryu

Admin Director USA Rengokai​

%d bloggers like this: